Lastenkoti Käpyranta
Myllytie 15
61340 Nopankylä
puh.045 606 0470

kapyranta@kapyranta.fi

www.kapyranta.fi

Yhteyshenkilö
Miiu Hakko
Puh. 045 606 0210


Luvan myöntämispäivä

12.03.2015  Lastensuojelun sijaishuolto

Omavalvonnan organisointi

Miiu Hakko, Toimitusjohtaja/vastuuhenkilö

Henkilöstö osallistuu ja perehtyy laadun, omavalvonnan ja asiakasturvallisuuden toteuttamiseen ja kaikki aineisto käydään läpi  vähintään kerran vuodessa perehdytyssuunnitelman mukaisesti.
Sähköisessä muodossa olevan omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan neljän kuukauden välein.

Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä kokonaisuudessaan yksikössä, jossa se on vapaasti kaikkien saatavilla.

Henkilöstö

Käpyrannassa työskentelee

3 Sosionomia, joista yhdellä ylempi AMK
2 Sairaanhoitajaa (AMK) joista toisella myös terveydenhoitajan tutkinto
1 Lähihoitaja
1 Nuoriso - ja vapaa-ajanohjaaja
2 Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

sekä vakituiset sijaiset

1 aamu- ja iltapäiväohjaajan tutkinto
1 sosionomi AMK
1 lähihoitaja

Toiminta-ajatus, Arvot ja toimintaperiaatteet

Käpyranta tarjoaa lastensuojelulain (417/2007) mukaista avo- ja sijaishuollon laitospalvelua. Käpyranta on profiloitunut sijoitushetkellä alle 12-vuotiaisiin ja sisarussijoituksiin. Haluamme vastata erityisesti lastensuojelulain. 54§ kohtaan. Kohdassa korostetaan lapselle tärkeiden ihmissuhteiden vaalimista ja ylläpitämistä, ottamalla huomioon sisarussuhteet ja muut läheiset ihmissuhteet. Asiakaspaikkoja on seitsemän ja hoitohenkilökuntaa vastuuhenkilön lisäksi 7 hlö (yhteensä 8), joista kaikki ovat 100%. Lisäksi meillä on kolme vakituista sijaista, jotka ovat työskennelleet Käpyrannassa pitkään. Perheen jälleenyhdistyminen otetaan huomioon heti sijoitusprosessin alussa. Käpyrannan lastenkodin perustehtävänä on tarjota hyvä koti sijoitetuille lapsille. Kasvattaa ja huolehtia heistä heidän ihmisarvoaan kunnioittaen. Tavoitteenamme on tukea koko perhettä ja mahdollistaa perheyhteyden säilyminen sijoituksen aikana. Toiminnallisen ja arvokkaan arjen luominen, sekä erilaisten kokemuksien tarjoaminen lapsille on Käpyrannan henkilökunnan ydintehtävä.

Toimintaamme ohjaa inhimillisyys lasta ja nuorta sekä hänen perhettään kohtaan. Käpyrannassa keskitymme elämään elämää lapsen ja nuoren kanssa. Ympärillämme olevalla luonnolla ja sen luomalla mahdollisuudella toiminnallisuuteen ohjaamme lasta ja nuorta tutustumaan itseensä ja löytämään omat vahvuutensa. Itsensä tuntemista ja vahvuuksia tukemalla autamme lasta rakentamaan mahdollismman terveen itsetunnon.

Luontoavusteinen kasvattaminen ja hoito pieneläimineen, kasvimaineen jne. antaa lapselle vastuuta ja tunteen omasta osaamisesta ja tärkeydestä huolenpitäjänä.

Käpyrannan yksi toimintaperiaate on integroituminen kyläyhteisöön. Paluu aikaisemmille vuosikymmenille suhteessa siihen, että "kylä kasvattaa" antaa lapselle mukaan kuulumisen ja osallisuuden tunteen. Lapsi oppii näkemään verkostot lähiympäristössään ja luomaan sitä kautta myös omia verkostoja. Näin lapsi voi oppia luottamaan ihmisyyteen ja yhteisöllisyyteen, joka kantaa sijoituksen jälkeenkin.

Koemme tärkeänä, että lapsella on koko ajan tunne ja tietoisuus, että hänen perheensä on yksi osa hänen elämäänsä, vaikka hän on sijoitettuna. Otamme mahdollisuuksien mukaan lapsen perheen arvoja mukaan lapsen hoitoon ja kasvatukseen. Perhettä kutsutaan mukaan Käpyrannan arjen elämän tilanteisiin ja siten ylläpidetään perheen yhteyttä sijoituksen aikana.

Henkilökuntamme on koulutettua. He ovat alansa osaajia koulutukseltaan, mutta ennen kaikkea ihmisinä. Oman elämänsä kokemuksen kautta he tuovat arvokasta tietotaitoa lapsen kasvatukseen ja elämään. Henkilökunnallamme on yhtenäinen näkemys tehtävästä työstä sekä halu tukea ja ohjata lasta oikeaan suuntaan.

Asiakkaiden osallistuminen ja asiakaspalaute

Lapsilta ja nuorilta palaute kerätään iän ja kehitystason mukaisesti laadituilla lomakkeilla sekä suullisesti yhteisöpalavereiden yhteydessä. Palautteen antamisen kirjallisena voi tehdä nimettömänä. Palautelomakkeita sekä suljettavia kirjekuoria on eteisen hyllykössä, jossa sijaitsee myös omavalvontasuunnitelma. Lomakkeet voi palauttaa suljetussa kuoressa samaan paikkaan.

Suullinen palaute yhteistyökumppaneilta, sosiaalitoimelta ja vanhemmilta kerätään esim. asiakassuunnitelmaneuvottelujen yhteydessä. Saadut palautteet dokumentoidaan.

Palautteet kootaan ja niitä tarkastellaan ja analysoidaan. Vastausten pohjalta tehdään yhteenvedot ja peilataan vastauksia yksiköömme arvoihin ja toimintaperiaatteisiin, toimintasuunnitelmaan ja omavalvontasuunnitelmaan.

Toimitilat ja laitteet

Lapsilla ja nuorilla on käytössään 12,1 m2 oma huone. Huoneessa on vuode, koulupöytä, työtuoli, nojatuoli/sohva, seinähylly, yöpöytä, valaisimet ja vaatekaappi. Verhot, päiväpeitto ja matto ovat valmiina, jotta huone on kodikas, kun lapsi saapuu. Huoneessa on myös muita kodikkuuteen vaikuttavia asioita esim. pehmoleluja, koriste-esineitä ja tauluja. Kun lapsi kotiutuu tai haluaa vaihtaa huoneensa sisustusta, hän voi tehdä sen esim. vaikuttamalla tekstiileihin. Hänen kanssaan käydään yhdessä ostoksilla ja hän saa valita huoneensa maton, verhot, koristetyynyt jne. Lapsi saa rakentaa huoneesta oman näköisensä.

Lapsilla ja nuorilla on käytössään yhteiset tilat. Näitä ovat keittiö, ruokailutila/ olohuone, pelihuone (tietokone), TV-huone, kodinhoitohuone, kylpyhuoneet ja sauna.

Pihapiirissä olevat harrastetilat ovat kaikki yhteisessä käytössä. Piharakennuksessa on elokuva-/bändi-/kokoushuone sekä runsaasti tilaa erilaisille peleille ja leikkimiseen. Tilaa on myös esim. polkupyörien ja mopojen ruuvaamiseen. Käpyrannassa on mopoja, peltoauto, mönkkäri ja kaksi moottorikelkkaa lasten virkistykseksi.

Yhteiset toimitilat tukevat yhteisöllisyyttä, koska keittiö, ruokailutila ja takalla varustettu olohuone ovat yhteydessä toisiinsa. Olohuone on kotoisa ja takassa on usein tuli. Yhteinen TV-huone auttaa osaltaan herättämään lasten kiinnostusta kokoontumiselle yhteisiin tiloihin. Lapsille on myös käytössä isoista yhteisistä tiloista erillään oleva tila tietokoneen ja tietokonepelien käyttöön. Myös ruokailu tapahtuu aina yhteisissä tiloissa yhteisellä ajalla.

Turvallisuus

Asiakasturvallisuuden varmentamiseksi on laadittu tämä omavalvontasuunnitelma, sekä keittiön omavalvontasuunnitelma ja lääkehoitosuunnitelma. Lisäksi on laadittu pelastussuunnitelma, joka kattaa suunnitelman tulipalon, ulkopuolisen uhan, vesivahingon, sähkön- ja lämmönjakelun keskeytymisen ja kemiallisen riskien ennaltaehkäisemiseksi. Työohjeisiin liitetään toimintamallit tapahtuneen vahingon varalle.

Käpyrannassa henkilökunta varmistaa asiakkaiden turvallisuuden. Ulkoisen uhan varalle on tehty suunnitelma ja ohjeet vartiointiliikkeen toimesta. Esimies huolehtii siitä, että henkilökunnalla on riittävät resurssit huolehtiakseen asiakkaiden turvallisuudesta. Resurssit ovat riittävä henkilökuntamäärä, perehdytys, työohjeet ja etukäteen suunnitellut työprosessit ja erilaiset asiakastilanteet. Asiakkaiden turvallisuuteen liittyy myös henkilökunnan vaitiolovelvollisuus, joka todennetaan allekirjoitettavalla salassapitolomakkeella. Henkilökohtaisten tunnusten ja salasanojen takana olevat sähköiset asiakirjat ja raportointi varmistaa asiakasturvallisuutta.  Käpyrannalla on sopimus vartiointiliikkeen kanssa.

Päivittäisestä asiakasturvallisuudesta vastaa koko työryhmä. Korjaukset tehdään välittömästi ongelman ilmetessä. Vuosittain toteutettavien pelastautumisharjoitusten yhteydessä kartoitetaan ja arvioidaan myös muut riskit. Mahdolliset kehittämiskohteet käsitellään pelastustoimen ja työryhmän kesken. Kehittämiskohteet huomioidaan budjettisuunnittelussa.

Lapsen asema ja oikeudet

Jos lapsi kokee itseään tai jotakin toista Käpyrannassa asuvaa nuorta loukatun, tai kohdellun epäasiallisesti tulee hänen saada mahdollisuus tulla kuuluksi. Hän voi tehdä asiasta muistutuksen vastuuhenkilölle ja sen tekemisessä avustetaan, mikäli hän tarvitsee apua. Muistutus annetaan tiedoksi hänen asioistaan vastaavalle sosiaalityöntekijälle. Hänellä on oikeus olla myös suoraan yhteydessä omaan sosiaalityöntekijäänsä omalla puhelimellaan ja siihen on annettava mahdollisuus myös esim. antamalla käyttää Käpyrannan puhelinta. Yhteystiedot omaan sosiaalityöntekijään on lapsella itsellään. Kuukausikoosteessa on myös kohta "lapsen terveiset sosiaalityöntekijälle" Kuukausikooste käydään lapsen kanssa läpi hänen ikätasonsa mukaisesti. Lasta kannustetaan puhumaan ja puuttumaan asioihin, mitkä hän kokee loukkaavana. Työntekijöiden on puututtava epäasialliseen käytökseen, eikä sitä saa koskaan sivuuttaa. Lapsen mielipide on aina kirjattava ylös.

Lapsen/nuoren oikeus on tulla kuulluksi kaikissa häntä koskevissa asioissa. Kiinnitämme erityistä huomiota tähän seikkaan. Lapsen edun määritteleminen ei onnistu, ilman että hän on tullut kuulluksi ja ymmärretyksi. Lapsella oikeus osallistua itseään koskeviin suunnitteluihin ja päätöksiin. Luottamussuhteen rakentamiseksi annamme lapselle henkilökohtaista aikaa, ja viestitämme hänelle, että hänen mielipiteensä ja hyvinvointinsa on meille tärkeä. Luomme määrätietoisesti mahdollisuuksia henkilökohtaisen ajan mahdollistamiseksi, suunnittelemalla ja ottamalla huomioon ne työvuorosuunnittelussa ja työntekijämäärässä.

Käpyrannassa on tehty hyvänkohtelunsuunnitelma. Hyvän kohtelun suunnitelma on osa Käpyrannan omavalvontasuunnitelmaa ja se on julkisesti nähtävillä ja saatavilla Käpyrannan eteishallissa. Lapset osallistuvat suunnitelman tekoon. Lapset ovat mukana laatimassa kodin yhteisiä sääntöjä. Tämä tapahtuu aina tarvittaessa, mutta vähintään yhden kerran vuodessa.

Yhteisöpalaveri pidetään kerran viikossa maanantai-iltaisin.

Sosiaaliasiamies

Taina Holappa

puh. 040 8302 020

 

Asiakkaan elämänhallinnan, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen

Käpyrannan tärkein tehtävä on turvallisen, kokemuksellisen, arvokkaan ja toiminnallisen arjen mahdollistaminen. Haluamme tukea lasta hänen elämässään kohti itsenäistymistä. Tehtävämme on lapsen sosiaalisten suhteiden kehittäminen ja ylläpitäminen, sekä itsenäisen vastuun kantaminen.

Lasta tuetaan osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen, joka kantaa vielä Käpyrannasta muuton jälkeenkin. Haluamme tukea häntä saamaan onnistumisen kokemuksia huolehtimalla, että koulusta annetut tehtävät tulevat tehdyksi ja koulua tulee käytyä lukujärjestyksen ja opintosuunnitelman mukaan. Onnistumisen kokemuksia saadaan aikaan myös Käpyrannan arjessa, leikeissä ja toiminnassa.  Tuemme sosiaalisia suhteita järjestämällä yhteistä tekemistä ja osallistumalla kyläyhteisön toimintaan.  Yhteinen tekeminen on joko liikunnallista, musiikillista, kädentaitoja kehittävää tai muuta, joka vastaa lapsen mieltymyksiä. Otamme huomioon vuodenajat ja käytämme hyödyksi ympäröivän luonnon. Positiivisen, kannustavan ja hyväksyvän ilmapiirin luominen on tärkeä osa Käpyrannan arkea. Järjestämme myös retkiä niin luontoon kuin muualle. Pidemmät retket pyrimme tekemään kaksi kertaa vuodessa. Suunnittelemme toimintaa etukäteen ja huomioimme lasten toiveet, niin, että jokainen voi vaikuttaa omalta osaltaan päätöksiin

Käpyrannassa eletään normaalia suurperheen arkea. Päivä alkaa aamupalalla. Koululaiset syövät koulussa lounaan ja Käpyrannassa tarjotaan lounas niille lapsille, jotka eivät vielä ole koulussa tai esiopetuksessa. Välipalaa on tarjolla, kun lapsi tulee koulusta ja heille, jotka ovat olleet Käpyrannassa. Illallinen ja iltapala tarjotaan sitten kaikille yhdessä. Yhteensä vähintään 5 ateriaa/vrk. Ravinnon terveellisyyteen kiinnitetään huomiota tekemällä itse ja käyttämällä lähistöltä saatavia elintarvikkeita. Kasvatamme elintarvikkeita myös itse (kasvikset, marjat, omenat jne.) ja käytämme niitä ruuan valmistuksessa. Tärkeää on, että ruokailutilanteet saadaan miellyttäviksi. Lapsia ohjataan terveelliseen ja oikeaoppiseen ruokavalioon, unohtamatta herkutteluhetkiä! Käytössämme on keittiön omavalvonta, joka auttaa toimimaan suunnitellusti ja laadukkaasti myös ruuanvalmistuksen, hankinnan ja varastoinnin suhteen. (keittiön omavalvontasuunnitelma) Lapsilla keittiövuorot ja heitä otetaan mukaan myös leivontaan. Lapset saavat touhuta myös itsenäisesti keittiössä.

Terveyden- ja sairaanhoidon järjestäminen

Käpyrannan lapset/nuoret kuuluvat perusterveydenhuollon piiriin Ilmajoella. Heitä koskee myös kouluterveydenhuolto. Käpyranta kustantaa normaali terveydenhuollosta koituvat kulut, myös yksityistä sairaanhoitoa käytetään. Huolehdimme myös, että neuvolan piirissä olevien lasten neuvolakäynnit ja rokotusohjelma toteutuu. Mikäli lapsi on hoidossa erikoissairaanhoidossa, on henkilökunnan velvollisuus huolehtia, että sovitut käynnit toteutuvat ja lapsi pysyy hoidon piirissä. Henkilökunta informoi lapsen hoitavaa tahoa. Lapsilla oleva vakuutus kattaa kulut tapaturmien osalta (yksityislääkäri ja hoito).

Lääkehoitosuunnitelma

Henkilökunta pitää huolta lääkehoidosta (reseptit, niiden uusiminen ja lääkkeiden hankinta) ja sen vaikuttavuuden seuraamisesta. Käpyranta vastaa lääkkeiden kustannuksista. Käpyrannassa on lääkehoitosuunnitelma ja sen vastuuhenkilö on Miiu Hakko. Kaikki Käpyrannan lapset ovat vakuutettuja, heillä on myös vapaa-ajan- ja matkavakuutus.

Käpyrannassa on lääkehoitosuunnitelma. Lääkehoitosuunnitelma on lääkehoidon omavalvontasuunnitelma, jossa todennetaan henkilökunnan asianmukainen koulutus, lääkeluvat ja oikeudet.  on nähtävillä toimistossa. Lääkehoitosuunnitelmalla on vastuuhenkilö, joka vastaa Käpyrannassa annettavasta lääkehoidosta ja sen toteutumisen seurannasta, sekä lääkehoitosuunnitelman päivittämisestä. Käpyrannan työntekijät vastaavat omalta osaltaan omissa työvuorossaan lääkehoidon toteuttamisesta.

Asiakastietojen käsittely

Käpyrannalla on tietoturvasuunnitelma, joka on osa turvallisuussuunnitelmaa/omavalvontaa.

Sen päivittämisestä vastaa tietoturvavastaava.

Käytössämme on sähköinen asiakashallintajärjestelmä. Kirjaamme asiakasta koskevat asiat järjestelmään. Jokaisella työntekijällä on järjestelmään omat tunnukset, joilla hän kirjautuu järjestelmään sisään. Sisäänkirjautumisesta jää jälki järjestelmään. Tunnuksia ei anneta ulkopuolisille. Kun työsuhde loppuu tunnukset lakkaavat toimimasta. Tietosuojavastaava vastaa tunnusten luomisesta ja voimassa olosta, sekä salasanojen säännöllisestä vaihtamisesta. Kirjaaminen tapahtuu vain henkilökunnan käyttöön tarkoitetuilla koneilla, eikä koneille pääse ulkopuolisia. Jokainen työntekijä on allekirjoittanut vaitiololomakkeen. Kun asiakkuus loppuu, kaikki Käpyrannassa syntynyt materiaali lähetetään sijoittavalle kunnalle, jolla on arkistointivelvollisuus.